MENU

Oferta szkoły

Szkola_Podstawowa_nr_3_w_Policach.mp4 - film

Motto szkoły:

„Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”.

                                                                                                                                 B. Prus

          Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach posiada dobrą bazę i lokalizację. Parterowy budynek szkoły położony w centrum miasta otoczony jest zielenią i zadbanym terenem.

Absolwent szkoły to młody człowiek przygotowany do świadomego, otwartego i twórczego uczestnictwa w życiu, radzący
sobie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości w toku kolejnych etapów kształcenia.

Uczeń kończący naszą szkołę przygotowany jest do tego, aby:

 • samodzielnie podejmować zadania,
 • komunikować się z innymi,
 • identyfikować się z otoczeniem i dbać o nie,
 • wykazywać troskę o własny rozwój,
 • przyjmować odpowiedzialność za swoje czyny i słowa.


By takie efekty uzyskać, szkoła stwarza swoim wychowankom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, bezpieczną
i przyjazną atmosferę, w której uczeń, rodzic i nauczyciel wspólnie zmierzają do osiągnięcia sukcesu wychowawczego
na zasadzie właściwie pojętego partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnego wspierania się.

Zapewniamy:

 • Wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską,
  w większości posiadającą stopień nauczyciela dyplomowanego, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, kompetencje przedmiotowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć np.: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych.

    Dwóch nauczycieli szkoły pełni funkcje doradcy metodycznego pedagogów i edukacji wczesnoszkolnej.

 • Zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające, jak i wspie­rające w razie trudności, np.: zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie, taneczne, komunikacyjne (ruch drogowy), matematyczne, komputerowe, biblioteczne, przyrodnicze, historyczne, języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, eucharystyczne, twórcze, gry w scrabble, gry i zabawy ruchowe, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobyciu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z za­burzeniami rozwoju mowy, specjalistyczne zajęcia dla dziecka z niedosłuchem lub niedowidzeniem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dziecka.
  Ponadto prowadzimy w każdej klasie zajęcia dodatkowe dla uczniów potrzebujących wsparcia w nauce matematyki i języka polskiego, a we współpracy z Siostrami Urszulankami działającymi przy parafii zajęcia dla klas 1-3
  z języka  angielskiego, pomoc z matematyki, jak również zajęcia rozwijające dla chętnych z języka niemieckiego.
 • Od roku szkolnego 2017/2018 naukę drugiego języka w ramach zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych uczniów (do wyboru niemieckiego, hiszpańskiego).
 • Zajęcia na basenie w ramach jednej godziny wf od klasy drugiej do szóstej.
 • Zajęcia korekcyjne wad postawy dla uczniów klas pierwszych.
 • Przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych na wszystkich szczeblach.
  Od 2008 do 2016 roku szkoła osiągała wysokie wyniki nauczania (stanin 7) potwierdzone sprawdzianem po szkole podstawowej.
  Możemy pochwalić się 11 laureatami i 17 finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie­go Kuratora Oświaty przeprowadzonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
  Uczniowie z sukcesami biorą udział w zawodach sportowych i konkursach w każdej dziedzinie. Szczególne osiągnięcia odnoszą w konkursach matematycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak Alfik
  i Kangur
  już od klasy drugiej.
  Nazwiska zwycięzców wielu konkursów i zawodów sportowych prezentowane są na stronie szkoły.
 • Przez kolejne 4 lata zapewniamy naszym uczniom kontynuację nauki w klasie siódmej i ósmej w równie bardzo dobrej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, obecnie Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego w Policach. Tam czeka ich m.in. zwiększona do pięciu liczba godzin nauki języka angielskiego i dwie godziny języka niemieckiego w tygodniu, ponadto elementy języka angielskiego na biologii,
  a w klasie ósmej także na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
  Od roku 2021/22 nauka w klasach siódmych i ósmych będzie organizowana w budynku SP3. Wówczas zapewnimy także oddziały dwujęzyczne.
 • W celu jak najlepszego wykorzystania zasobów szkoły i środowiska lokalnego do wzajemnego rozwoju współpracujemy z:
 1. MOK w Policach m.in. w zakresie prowadzenia Zespołu Tańca Ludowego „Policzanie”, każdy może zapisać się do zespołu, w ramach którego odbywają się występy w regionie jak i za granicą;
 2. PTTK przy organizowaniu zajęć w terenie i rajdów;
 3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i innymi ośrodkami edukacyjnymi (w tym muzeami) w celu przeprowadzania aktywnych zajęć, realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych;
 4. Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Policach przy organizacji m.in. Dni Ziemi, Sprzątania Świata, Ratowania Kasztanowców, Dni bez Samochodu, segregacji surowców wtórnych i odpadów, itp.
 5. SANEPID-em przy realizacji wielu projektów profilaktycznych,
 6. PCPR w Policach zapewniając opiekę i wsparcie świetlicy środowiskowej;
 7. Radą Osiedla nr 5 w Policach przy organizacji imprez szkolnych, lokalnych.
 8. Poradnią PPP, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 9. Wieloma innymi partnerami.


Szkoła oferuje:

 • Nowoczesne sale zajęciowe wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Na wyposażeniu każdej klasy znajduje się m.in. laptop, projektor multimedialny i bezprzewodowy Internet.  W 15 pracowniach znajduje się tablica multimedialna. Wszyscy korzystają z dziennika elektroni­cznego, pracują w sieci, każdy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej sam prowadzi z dziećmi zajęcia komputerowe od klasy pierwszej. 
 • Pomieszczenia klasowe dla dzieci I etapu edukacyjnego znajdują się w odrębnym pawilonie, gdzie nie ma dzwonków, a czas zajęć reguluje nauczyciel, dostosowując przerwy do możliwości i tempa pracy swoich uczniów. Sale młodszych uczniów, podzielono na dwie części – do zabawy i pracy na dywanie oraz przy stolikach.
 • Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników w klasach.   
 • Pracownię komputerową z dostępem do Internetu wyposażono w 26 stanowisk komputerowych, by zapewnić samodzielne stanowisko do pracy dla każdego ucznia.
 • Pracownię językową z pulpitem sterującym i 24 stanowiskami ze słuchawkami dla uczniów.
 • Bibliotekę z czytelnią, która posiada 8 stanowisk komputerowych i tablicę multimedialną oraz bogaty księgozbiór wzbogacany również o propozycje uczniów.  Dysponuje także fachową literaturą dla rodziców w zakresie wychowania i wsparcia w nauce i rozwoju dziecka. Biblioteka od lat zachęca uczniów do czytania, recytacji, występów itp. Zlokalizowana na korytarzu półka wędrującej książki zachęca do czytania, nie tylko uczniów. Książki dostarczają na nią systematycznie wszyscy członkowie społeczności szkolnej.
 • Nowoczesną świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń z zapleczami i toaletami dla 6 i 7-latków oraz dzieci starszych. Aby podnieść komfort pracy oraz zadbać o zdrowie i samopoczucie przebywających tam osób, wyciszono pomieszczenia świetlicy szkolnej. Podobnie wyciszono szatnię, duży hol szkolny i stołówkę. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 600 do 1700.
 • W godz. 15.00 – 18.00 działa świetlica środowiskowa, na której uczniowie klas 4-6 mogą odrobić lekcję pod okiem nauczyciela, zjeść drożdżówkę, czy też miło spędzić czas z rówieśnikami.
 • Salę gimnastyczną oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej dostosowane do prowadzenia grupowych zajęć ruchowych oraz korekcyjnych wad postawy;
 • Wielofunkcyjne boisko dostępne dla rodziców i dzieci także w dni wolne od nauki;
 • Plac zabaw posiadający niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. W roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie wybudowany plac zabaw przy budynku świetlicy szkolnej;
 • Stołówkę szkolną promującą i kształtującą prozdrowotne nawyki żywieniowe. Oferuje ona świeżo przygotowanąe kanapki z białego lub ciemnego pieczywa, drożdżówki, wodę mineralną lub soki owocowe niegazowane. Obiady szkolne przygotowywane są na miejscu. Istnieje możliwość wykupienia mniejszej porcji lub tylko jednego dania.   W stołówce wszystkie dzieci klas I – III spożywają przyniesione z domu drugie śniadanie, do którego podaje się ciepłą herbatę.
 • Szkoła uczestniczy w programie realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach którego uczniowie klas I-V otrzymują świeże owoce, warzywa, soki owocowo-warzywne oraz mleko lub produkty mleczne.
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej 3 razy w tygodniu.
 • Parking samochodowy dla rodziców i pracowników, ponadto w godzinach porannych otwierana jest brama z boku szkoły, od strony Hotelu Dobosz, by umożliwić rodzicom bezpieczne dowiezienie i odprowadzanie z samochodu dziecka do szatni. Dodatkowy parking znajduje się naprzeciw przychodni, blisko szkoły.

 

       Rodzice uczniów bardzo chętnie włączają się w życie szkoły. Nie tylko mają możliwość obserwacji aktywności swoich dzieci podczas zajęć, ale jako specjaliści prowadzą niektóre zajęcia szkolne, organizują ciekawe wyjazdy lub wyjścia dla dzieci. Służą pomocą i do­datkową opieką podczas wycieczek i rajdów. Współuczestniczą w organizacji uroczystości szkolnych,
a także wielu imprez klasowych. Gromadzą fundusze, poszukują sponsorów, kupują drobne upominki wręczane każdemu uczniowi przez Mikołaja, przygotowują wypieki na Święto Szkoły, Dzień Życzliwości, z których dochód przeznaczany jest na zakup nagród dla uczniów osiągających sukcesy w nauce i zachowaniu, konkursach i zawodach sportowych.  Co roku wybierają ubezpieczyciela dla uczniów szkoły od NNW, mają wpływ na wybór ajenta kuchni szkolnej.

     Ważną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywa profesjonalna administracja i obsługa szkoły. Panie woźne znają każde dziecko. Dbają o to, by maluchy czuły się bezpieczne i bez problemu mogły skorzystać np. z szatni, toalety lub ze szkolnej stołówki.

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, zapewnia każdemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50