MENU

Oferta szkoły

Szkola_Podstawowa_nr_3_w_Policach.mp4 - film

Motto szkoły:

„Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”.

                                                                                                                                 B. Prus

        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach posiada dobrą bazę i lokalizację. Parterowy budynek szkoły położony w centrum miasta otoczony jest zielenią i zadbanym terenem.

Absolwent szkoły to młody człowiek przygotowany do świadomego, otwartego i twórczego uczestnictwa w życiu, radzący sobie w coraz bardziej złożonej rzeczywistości w toku kolejnych etapów kształcenia.

Uczeń kończący naszą szkołę przygotowany jest do tego, aby:

 • samodzielnie podejmować zadania, komunikować się z innymi,
 • identyfikować się z otoczeniem i dbać o nie,
 • wykazywać troskę o własny rozwój,
 • przyjmować odpowiedzialność za swoje czyny i słowa.

By takie efekty uzyskać, szkoła stwarza swoim wychowankom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, bezpieczną
i przyjazną atmosferę, w której uczeń, rodzic i nauczyciel wspólnie zmierzają do osiągnięcia sukcesu wychowawczego na zasadzie właściwie pojętego partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnego wspierania się.

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, w większości posiadającą stopień nauczyciela dyplomowanego, stale podnoszącą swoje kwalifikacje, kompetencje przedmiotowe i wychowawcze. Wielu nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć np.: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wspierających emocjonalny rozwój ucznia.
 • Dwóch nauczycieli pełni funkcje doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej i pedagogów.
 • Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, np.: zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, muzyczne, teatralne, recytatorskie, taneczne, komunikacyjne (ruch drogowy), matematyczne, komputerowe, biblioteczne, przyrodnicze, historyczne, geograficzne, biologiczne, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, eucharystyczne, twórcze, gry w scrabble, gry planszowe, gry i zabawy ruchowe.
 • Zajęcia pozalekcyjne wspie­rające uczniów w razie trudności, np.: wspierające rozwój ucznia w razie trudności w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne usprawniające mowę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne niwelujące przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych, zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dziecka, zajęcia korekcyjne wad postawy dla uczniów klas pierwszych.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole przez firmy zewnętrzne (płatne): język angielski, niemiecki, gry na gitarze, tańca nowoczesnego, towarzyskiego, Minecraft+programowanie+edukacja.
 • Zajęcia na basenie w ramach jednej godziny wf od klasy drugiej do szóstej.
 • Przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych na wszystkich szczeblach.
 • Od 2008 do 2016 roku szkoła osiągała wysokie wyniki nauczania (stanin 7) potwierdzone sprawdzianem po szkole podstawowej. Możemy pochwalić się 11 laureatami i 17 finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie­go Kuratora Oświaty przeprowadzonych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 • Uczniowie z sukcesami biorą udział w zawodach sportowych i konkursach w każdej dziedzinie. Szczególne osiągnięcia odnoszą w konkursach matematycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak Alfik
  i Kangur 
  już od klasy drugiej. Nazwiska zwycięzców wielu konkursów i zawodów sportowych prezentowane są na stronie szkoły.
 • Do roku 2021/22 zapewniamy naszym uczniom kontynuację nauki w klasie siódmej i ósmej w równie bardzo dobrej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, obecnie Gimnazjum nr 2 im. Orła Białego w Policach. Tam czeka ich m.in. zwiększona do pięciu liczba godzin nauki języka angielskiego i dwie godziny języka niemieckiego w tygodniu, ponadto elementy języka angielskiego na innym przedmiocie, np.: biologii a w klasie ósmej także na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Od roku 2022/23 nauka w klasach siódmych i ósmych będzie organizowana w budynku SP3. Wówczas zapewnimy także oddziały dwujęzyczne.

         W celu jak najlepszego wykorzystania zasobów szkoły i środowiska lokalnego do wzajemnego rozwoju współpracujemy z:

 • MOK w Policach m.in. w zakresie prowadzenia Zespołu Tańca Ludowego „Policzanie”, każdy może zapisać się do zespołu, w ramach którego odbywają się występy w regionie jak i za granicą;
 • PTTK przy organizowaniu zajęć w terenie i rajdów;
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Zalesiu i innymi ośrodkami edukacyjnymi (w tym muzeami) w celu przeprowadzania aktywnych zajęć, realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych;
 • Wydziałem Ochrony Środowiska UM w Policach przy organizacji m.in. Dni Ziemi, Sprzątania Świata, Ratowania Kasztanowców, Dni bez Samochodu, segregacji surowców wtórnych i odpadów, itp.
 • SANEPID-em przy realizacji wielu projektów profilaktycznych,
 • PCPR w Policach zapewniając opiekę i wsparcie świetlicy środowiskowej;
 • Radą Osiedla nr 5 w Policach przy organizacji imprez szkolnych, lokalnych.
 • Poradnią PPP, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Wieloma innymi partnerami.

Szkoła oferuje:

 • Nowoczesne sale zajęciowe wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Na wyposażeniu każdej klasy znajduje się m.in. laptop, projektor multimedialny i bezprzewodowy Internet.  W 15 pracowniach znajduje się tablica multimedialna. Wszyscy korzystają z dziennika elektroni­cznego, pracują w sieci, każdy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej sam prowadzi z dziećmi zajęcia komputerowe od klasy pierwszej. 
 • Pomieszczenia klasowe dla dzieci I etapu edukacyjnego znajdują się w odrębnym pawilonie, gdzie nie ma dzwonków, a czas zajęć reguluje nauczyciel, dostosowując przerwy do możliwości i tempa pracy swoich uczniów. Sale młodszych uczniów, podzielono na dwie części – do zabawy i pracy na dywanie oraz przy stolikach.
 • Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników w klasach.   
 • Pracownię komputerową z dostępem do Internetu wyposażono w 26 stanowisk komputerowych, by zapewnić samodzielne stanowisko do pracy dla każdego ucznia.
 • Pracownię językową z pulpitem sterującym i 24 stanowiskami ze słuchawkami dla uczniów.
 • Bibliotekę z czytelnią, która posiada 8 stanowisk komputerowych oraz bogaty księgozbiór wzbogacany również o propozycje uczniów.  Dysponuje także fachową literaturą dla rodziców w zakresie wychowania
  i wsparcia w nauce i rozwoju dziecka. Biblioteka od lat zachęca uczniów do czytania, recytacji, występów itp. Zlokalizowana na korytarzu półka wędrującej książki zachęca do czytania, nie tylko uczniów. Książki dostarczają na nią systematycznie wszyscy członkowie społeczności szkolnej.
 • Nowoczesną świetlicę składającą się z dwóch pomieszczeń z zapleczami i toaletami. Aby podnieść komfort pracy oraz zadbać o zdrowie i samopoczucie przebywających tam osób, wyciszono pomieszczenia świetlicy szkolnej. Podobnie wyciszono wszystkie sale lekcyjne klas 1 – 3, salę j. polskiego, szatnię, duży hol szkolny
  i stołówkę. 

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 600 do 1700.

 • W godz. 15.00 – 18.00 działa świetlica środowiskowa, na której uczniowie klas 4-6 mogą odrobić lekcję pod okiem nauczyciela, zjeść drożdżówkę, czy też miło spędzić czas z rówieśnikami.
 • Salę gimnastyczną oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej dostosowane do prowadzenia grupowych zajęć ruchowych oraz korekcyjnych wad postawy;
 • Wielofunkcyjne boisko dostępne dla rodziców i dzieci także w dni wolne od nauki;
 • Dwa place zabaw, w tym nowy wybudowany przy budynku świetlicy szkolnej w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018;
 • Stołówkę szkolną, gdzie obiady przygotowywane są na miejscu. Istnieje możliwość wykupienia tylko jednego dania. W stołówce wszystkie dzieci klas I – III spożywają przyniesione z domu drugie śniadanie, do którego podaje się ciepłą herbatę. Można tam także kupić chipsy jabłkowe, kukurydziane, wodę lub sok niegazowany.
 • Szkoła uczestniczy w programie realizowanym przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach którego uczniowie klas I-V otrzymują świeże owoce, warzywa, soki owocowo-warzywne oraz mleko lub produkty mleczne.
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej 2-3 razy w tygodniu.
 • Parking samochodowy dla rodziców i pracowników,  ponadto w godzinach porannych otwierana jest brama z boku szkoły, od strony Hotelu Dobosz, by umożliwić rodzicom bezpieczne dowiezienie i odprowadzanie z samochodu dziecka do szatni. Dodatkowy parking znajduje się naprzeciw przychodni, blisko szkoły.

         Rodzice uczniów bardzo chętnie włączają się w życie szkoły. Nie tylko mają możliwość obserwacji aktywności swoich dzieci podczas zajęć, ale jako specjaliści prowadzą niektóre zajęcia szkolne, organizują ciekawe wyjazdy lub wyjścia dla dzieci. Służą pomocą i do­datkową opieką podczas wycieczek i rajdów. Współuczestniczą w organizacji uroczystości szkolnych, a także wielu imprez klasowych. Gromadzą fundusze, poszukują sponsorów, kupują drobne upominki wręczane każdemu uczniowi przez Mikołaja, przygotowują wypieki na Święto Szkoły, Dzień Życzliwości, z których dochód przeznaczany jest na zakup nagród dla uczniów osiągających sukcesy w nauce i zachowaniu, konkursach i zawodach sportowych.  Co roku wybierają ubezpieczyciela dla uczniów szkoły od NNW, mają wpływ na wybór ajenta kuchni szkolnej.

        Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, zapewnia każdemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań, w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50