MENU

 • 02.01.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT.

 • BĘDZIE PLAC ZABAW

  Z przyjemnością informujemy, że wniosek Rady Rodziców o budowę placu zabaw przy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie
  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. zdobył najwięcej głosów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego oraz tym, którzy oddali swój głos na nasz projekt.  Dzięki Państwa wysiłkowi i dobrej woli już niedługo uczniowie z naszej szkoły i okoliczni mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym placem zabaw.

 • Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

  Drodzy Rodzice

  Ubezpieczenie uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku szkolnym 2017/2018

  (odpowiedzialna Rada Rodziców)

  ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ  (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu, w tym sporty kontaktowe): 49,00 zł

  składki zbiera skarbnik lub jedynka klasowa w terminie do 25 października 2017 r.  następnie przekazuje na zebraniu Rady Rodziców w dniu 26 października 2017 r. skarbnikowi Rady Rodziców

   

  Składanie wniosków i zgłaszanie szkody  odbywa się bez udziału szkoły

  Procedura  zgłaszania wniosków o odszkodowanie dla ubezpieczonych

  Ubezpieczenie obejmuje okres od 1.09.2017 do 31.08.2018

  Polisa seria EDU-A/P numer 048052

  dokładne informacje dotyczace dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia dziecka w roku szkolnym 2017/2018 znajdziecie w zakładce Informacje dla Rodziców i Uczniów.

 • Rodzicu, czy wiesz, że

  zgodnie z zasadami Facebooka i innych portali społecznościowych konto może utworzyć tylko osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat. Utworzenie konta z fałszywymi danymi stanowi naruszenie regulaminu. Dotyczy to także kont zarejestrowanych w imieniu osób, które nie ukończyły 13 lat.

  www.800100100.pl ważne informacje na temat przeciwdziałaniu przemocy, cyberprzemocy.

 • Jubileusz Szkoły

  60 lecie Szkoły Podstawowej nr 3
  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

  Pół wieku przy ul Siedleckiej 4

  Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszy

  1. Burmistrz Polic.pdf
  2. Kuratorium Oświaty w Szczecinie.pdf
  3. Przewodniczący PSOUU Zdzisław Gorący.pdf
  4. Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.pdf
  5. Powiat Policki.pdf
 • Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

   1.         Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” 
   do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

   Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia 
  na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:

   

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

  numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

   

  W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

   

   Podstawa prawna:

   Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
  i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

   

  2.    Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

  • do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

   

  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

   

  Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

  W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

    

  Podstawa prawna:

   Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać 
  od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

   

  Z poważaniem

  Beata Matosek

  Zastępca Dyrektora

  Departament Ekonomiczny

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej Rodzicom

        Poradnik dla rodziców

  • Wychowanie przedszkolne
  • Edukacja szkolna dziecka 6-letniego

   

        https://men.gov.pl/pdr 

   

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach
  ul Siedlecka 4
  72-010 Police
 • (+91) 317-69-50